ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ "ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ" & "ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Για κάθε καταχώρηση στην οποία ο τίτλος δεν ακολουθείται από κείμενο, κάντε κλικ πάνω στον τίτλο για να μεταφερθείτε αυτόματα στην παραπομπή.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

Εμπορική Τράπεζα - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2007 (Ν. 1876/1990)

Η Τράπεζα όπου δέχεται υπηρεσίες εργαζομένων μέσω εταιρειών και το προσωπικό αυτό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της θα εξετάσει τις περιπτώσεις για πρόσληψή τους σε αυτήν.

(Απόσπασμα από την Επιχειρησιακή Σύμβαση 2007 της Εμπορικής Τράπεζας. Δείτε παρακάτω ολόκληρη την επιχειρησιακή σύμβαση.)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2007 (Ν. 1876/1990)Στην Αθήνα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2007, μεταξύ αφενός μεν της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Σοφοκλέους 11, Αθήνα), που για συντομία θα αποκαλείται «ΤΡΑΠΕΖΑ» νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον κ. Τρύφωνα Παναγάκη Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και αφετέρου δε του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Ευπόλιδος 8, Αθήνα), που για συντομία θα αποκαλείται στη συνέχεια «ΣΥΛΛΟΓΟΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενου από τους κ.κ. Γεώργιο Κωνσταντινόπουλο και Ιωάννη Μπαμπαδήμα, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αυτού, συναποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2007 και η οποία έχει ως εξής:ΠΡΟΟΙΜΙΟ


Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στην Εμπορική Τράπεζα ρυθμίζονται από τις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας του τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις συναφθείσες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και Δ.Α. ή άλλες συμφωνίες μεταξύ του Συλλόγου και της Διοίκησης της Τράπεζας, την ισχύουσα νομοθεσία, τον Οργανισμό προσωπικού, τις Πράξεις της Διοίκησης και την εν γένει επιχειρησιακή συνήθεια.

Συνεπώς οι όροι αμοιβής και εργασίας των συλλογικών συμβάσεων του τραπεζικού κλάδου, ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο μισθολογικά ζητήματα και λοιπούς όρους γενικής εφαρμογής ενώ η παρούσα σύμβαση συμπληρώνει και βελτιώνει τους γενικούς όρους της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σύμφωνα με τις εργασιακές και επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες της Τράπεζας.

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2007 και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω :


Α. ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


 1. Επίδομα βαθμού


Το μηνιαίο επίδομα βαθμού, που ήδη καταβάλλεται από το βαθμό του Βοηθού Λογιστή μέχρι και το βαθμό του Διευθυντή, αυξάνεται κατά 10 ευρώ.

Η παραπάνω αύξηση ισχύει και για τους αντίστοιχους βαθμούς όλων των κλάδων, όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό Προσωπικού και τις σχετικές Επιχειρησιακές Συμβάσεις.

Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την παρούσα ρύθμιση, χορηγούνται αναδρομικά από 1.1.2007.2. Επιχειρησιακό επίδομα


Το επιχειρησιακό Επίδομα, το οποίο θεσπίσθηκε αρχικά με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση της 22.06.99, όπως έχει θεσμοθετηθεί και καταβάλλεται έως σήμερα, αυξάνεται κατά 0,30%, ήτοι από 11,25% σε 11,55%.

Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την παρούσα ρύθμιση, χορηγούνται αναδρομικά από 1.7.2007.


3. Επίδομα Ισολογισμού


Το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται κατ΄ έτος, το μήνα Μάρτιο, πέραν του προβλεπομένου από τις Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – Τραπεζών επιδόματος Ισολογισμού, προσαυξάνεται κατά 25 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, ήτοι από 710 ευρώ σε 735 ευρώ.


4. Επίδομα Δικτύου


Το επίδομα δικτύου αυξάνεται από 1-7-2007 κατά 12 ευρώ, ήτοι από 30 ευρώ σε 42 ευρώ.


 1. Επιτόκιο Πιστωτικών Καρτών

Το επιτόκιο όλων των πιστωτικών καρτών μειώνεται κατά 0,40% από 1-1-2008. Οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο πρόγραμμα επιστροφής τόκων για πιστωτικές κάρτες, όπως ισχύει στην Τράπεζα


 1. Οδοιπορικά καθαριστριών


Τα οδοιπορικά των καθαριστριών ύψους 20,57 ευρώ, αυξάνονται από την 1-1-2007, σε 25 ευρώ.


 1. Οδοιπορικά Κλητήρων


Τα οδοιπορικά των κλητήρων ύψους 14,67 ευρώ, αυξάνονται από την 1-1-2007, σε 25 ευρώ.


 1. Ανθυγιεινό επίδομα χώρου


Από 1-1-2007 χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα χώρου καθώς και η αντίστοιχη άδεια και στους εργαζόμενους του Καταστήματος Φλώρινας.


 1. Δάνεια εκτάκτων αναγκών


Το ανώτατο όριο των χορηγούμενων από τη Δ/νση Αμοιβών και Παροχών δανείων εκτάκτων αναγκών, αυξάνεται από 11.750 ευρώ σε 15.000 ευρώ. Εφεξής, τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών και σύμφωνα με απλοποιημένη διαδικασία χορήγησης.


10. Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Προσωπικού


Συμφωνείται η επανεξέταση και βελτίωση των όρων των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων του Προσωπικού. Για το λόγο αυτό συστήνεται μέχρι 31-12-2007 επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία θα καταθέσει τις προτάσεις της μέχρι την 30-4-2008.


 1. Αναπληρώσεις θέσεων ευθύνης


Στους αναπληρωτές θέσεων ευθύνης, που άσκησαν ή ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή, καταβάλλεται από 1-1-2007 και εφεξής το προβλεπόμενο από τη θέση επίδομα ευθύνης.


12. Επιτόκια στεγαστικών δανείων των εργαζομένων στη Τράπεζα, που χορηγούνται από το δίκτυο

12.1 Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο 2 ετών.

Χορηγούνται από το δίκτυο στεγαστικά δάνεια για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση και επισκευή α΄ και β΄ κατοικίας, στους υπαλλήλους της Τράπεζας.

Το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 0,25% σε σχέση με το επιτόκιο των δανείων σταθερού επιτοκίου 2 ετών, που χορηγούνται στους πελάτες. Μελλοντική μείωση εντός της διετίας του επιτοκίου των δανείων σταθερού επιτοκίου 2 ετών, που χορηγεί η Τράπεζα στους πελάτες, μειώνει και το επιτόκιο των δανείων που χορηγούνται στους υπαλλήλους, διατηρώντας την κατά 0,25% διαφορά στο επιτόκιο.

Μετά την διετία το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο ΒΕΕΚΤ, πλέον περιθωρίου 0,4%.

  1. Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο

Χορηγούνται από το δίκτυο στεγαστικά δάνεια για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση και επισκευή α΄ και β΄ κατοικίας, σε όλους τους υπαλλήλους της Τράπεζας, με επιτόκιο το ισχύον βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου 0,4%.

Το περιθώριο 0,4 % θα παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου.


Τα παραπάνω (12.1 και 12.2 ) αφορούν τόσο σε νέα δάνεια όσο και σε προγενέστερες χορηγήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής υφιστάμενων δανείων στα νέα δανειακά προϊόντα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου.

Η διάρκεια των δανείων είναι μέχρι 40 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος 12 μήνες για την αγορά κατοικίας και 24 μήνες για την αγορά οικοπέδου, ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας.

Ο υπάλληλος δεν επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα φακέλου και προμήθειες της Τράπεζας.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπάλληλοι αποχωρήσουν από τη Τράπεζα, χωρίς δικαίωμα συνταξιοδότησης, δεν ισχύει η μειωμένη τιμολόγηση.


13. Αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου έτους 2007.

Η τράπεζα θα καταβάλλει πέραν των ισχυόντων (συμβάσεων ΟΤΟΕ-Τραπεζών και της με αριθμό 23/2006 Διαιτητικής Απόφασης ΟΜΕΔ) 50.000€.
Β. ΘΕΣΜΙΚΑ


 1. Προσλήψεις

Οι προσλήψεις παιδιών πολυτέκνων υπαλλήλων και αποθανόντων που ήδη πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο υλοποίησης συμφωνίας των δυο μερών, θα ολοκληρωθούν όπως έχει συμφωνηθεί, μέχρις εξαντλήσεως του σχετικού καταλόγου. Επιπρόσθετα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η υπάρχουσα συμφωνία για τα παιδιά των εργαζομένων.


 1. Σύσταση επιτροπών

  1. Συγκροτείται κοινή επιτροπή Διοίκησης – Συλλόγου γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για την επεξεργασία των οργανογραμματικών αλλαγών της Τράπεζας.

  2. Συγκροτείται κοινή επιτροπή Διοίκησης – Συλλόγου προκειμένου να εκπονήσει νέο κανονισμό λειτουργίας Ταμείων και διαχείρισης ταμειακών ελλειμμάτων και πλεονασμάτων. Η εν λόγω επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 30-6-2008.

  3. Συγκροτείται κοινή επιτροπή Διοίκησης – Συλλόγου, για την εκπόνηση νέου δελτίου αξιολόγησης.

2.4 Συγκροτείται μέχρι 31/01/2008, κοινή επιτροπή Διοίκησης- Συλλόγου για την εκπόνηση νέου συστήματος τοποθετήσεων-μετακινήσεων-αναπληρώσεων, η οποία θα ολοκληρώσει το έργο της έως 30/09/2008


 1. Επανεντάξεις

Οι περιπτώσεις υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα διαφορετικά από τον κλάδο που ανήκουν, θα επανεξετασθούν σύμφωνα με το πνεύμα της πρόσφατης συμφωνίας επανένταξης των φυλάκων.


4. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι κατά την πρόσληψη τους, θα υπογράφουν τον ενιαίο τύπο σύμβασης εργασίας5. Η Τράπεζα όπου δέχεται υπηρεσίες εργαζομένων μέσω εταιρειών και το προσωπικό αυτό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της θα εξετάσει τις περιπτώσεις για πρόσληψή τους σε αυτήν.Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


1. Όροι προηγούμενων Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων και Δ.Α, που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την σύμβαση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ.


2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας, Νόμους, Υπουργικές αποφάσεις, Διαιτητικές αποφάσεις, ΣΣΕ του Τραπεζικού Κλάδου και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις, τον Οργανισμό Προσωπικού της Τράπεζας, άλλους ειδικούς κανονισμούς εργασίας και λειτουργίας υπηρεσιών της Τράπεζας, εγκυκλίους Διοικήσεως και επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται.


Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν με την παρούσα τους τον Χρήστο Κιούλο όπως καταθέσει αντίτυπο της παρούσας στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση και στο Υπουργείο Εργασίας, για να επέλθουν οι εκ του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 νόμιμες συνέπειες.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) και το τρίτο κατατίθεται αρμοδίως.


Τα συμβαλλόμενα μέρη.


Για την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε


Τρύφων Παναγάκης

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΟμίλουΓια τον Σύλλογο Εργαζομένων


Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος

Γιάννης Μπαμπαδήμας, Γενικός ΓραμματέαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Στείλτε μας κείμενα στο noikiasmenoi.ergazomenoi@gmail.com για ό,τι θέλετε να συζητηθεί, να μάθετε, να προσφέρετε ενημέρωση για θέματα που μας αφορούν. Ανεβάστε τα δικά σας σχόλια σε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να σχολιάσετε, κάνοντας κλικ στη λέξη “σχόλια” ή “ανάρτηση σχολίου” στο τέλος του κειμένου. Δείτε με τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν σε κείμενο, άλλα σχόλια. Βοηθήστε μας με κείμενά σας να καταγράψουμε τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όπου δουλεύουν νοικιασμένοι εργαζόμενοι (π.χ. εταιρία, τομέα, διεύθυνση, αριθμό εργαζόμενων νοικιασμένων και μη, κτλ).