ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ "ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ" & "ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Για κάθε καταχώρηση στην οποία ο τίτλος δεν ακολουθείται από κείμενο, κάντε κλικ πάνω στον τίτλο για να μεταφερθείτε αυτόματα στην παραπομπή.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Αλλάζει το πλαίσιο για ενοικιαζόμενους εργαζομένους

Πηγή: Express.gr 02/11/09-07:00

ΣAΦEΣ νομοθετικό πλαίσιο για τους ενοικιαζόμενους εργαζομένους προωθεί η ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Προτεραιότητα του αρμόδιου υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου είναι η αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος, προσαρμόζοντας την ελληνική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή, ενώ ενδέχεται ναθεσμοθετηθεί παράλληλα επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για όσες επιχειρήσεις αυξάνουν το προσωπικό τους. Στόχος θα είναι η ίση μεταχείριση των ενοικιαζόμενων εργαζομένων με τους υπόλοιπους υπαλλήλους μιας επιχείρησης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των παραπάνω ασφαλισμένων. Κάθε ενοικιαζόμενος θα έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας, οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, καθώς και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών. Οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι ζουν καθημερινά με τον φόβο της απόλυσης, χωρίς να έχουν συνδικαλιστική κάλυψη για την υπεράσπισή τους, παρόλο πουκαλύπτουν τις περισσότερες φορές πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ο θεσμός της «ενοικίασης» εργαζομένων, σύμφωνα με μαρτυρίες, καθώς δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, παρουσιάζει επικίνδυνα αυξητική τάση, αγγίζοντας το 50%-60% των υπαλλήλων σε συγκεκριμένες διευθύνσεις-τμήματα επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα τα call center. Σημειώνεται ότι η προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γραφεία προσωρινής απασχόλησης και εποχική απασχόληση) προσεγγίζειτο 12% του ενεργού εργατικού δυναμικού, ποσοστό που κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε απόλυτα μεγέθη περίπου 550.000 εργαζόμενοι ασχολούνται υπό το καθεστώς αυτών των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
Σύμβαση δανεισμού μισθωτού είναι η συμφωνία μεταξύ του εργοδότη του μισθωτού και άλλου εργοδότη με την οποία ο πρώτος παραχωρεί στον δεύτερο τις υπηρεσίες του μισθωτού του, που συνδέεται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Για να είναι έγκυρη η συμφωνία αυτή απαιτείται και η συναίνεση του μισθωτού. Τα κύρια στοιχεία της τριμερούς σχέσεως είναι:
- Υποχρέωση του εργοδότη του μισθωτού να παραχωρήσει (δανείσει) για ορισμένο χρόνο τις υπηρεσίες αυτού στον νέο εργοδότη.
- Υποχρέωση του μισθωτού να παρέχει τις υπηρεσίες για τον συμφωνηθέντα χρόνοστον νέο εργοδότη.
- Υποχρέωση του νέου εργοδότη να καταβάλλει τις οφειλόμενες στον μισθωτόαποδοχές λόγω της παρεχόμενης από αυτόν εργασίας.
Σύμφωνα με την οδηγία του 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου του 2011 τα κράτη-μέλη, έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και τις πρακτικές, θα πρέπει να επανεξετάσουν τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση της εργασίας μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης. Η οδηγία παράλληλα αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και / ή πρακτική για να αποτραπούν οι καταχρηστικές διαδοχικές αλλαγές της θέσης απασχόλησης σε βάρος των εργαζομένων.
Το άρθρο 6 της ευρωπαϊκής οδηγίας προβλέπει:
1. Οι προσωρινά απασχολούμενοι να ενημερώνονται για τυχόν κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη, προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες μετους άλλους εργαζομένους της επιχείρησης να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχεται με γενική ανακοίνωση αναρτημένη σε κατάλληλο σημείο μέσα στην επιχείρηση για την οποία και υπό την επίβλεψη της οποίας τοποθετούνται οι προσωρινά απασχολούμενοι.
2. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να είναι άκυρες ή ακυρώσιμες τυχόν ρήτρες, οι οποίες απαγορεύουν ή παρακωλύουν τη σύναψη σύμβασης εργασίας ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου μετά τη λήξη της τοποθέτησής του.
3. Οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης δεν μπορούν να ζητούν αμοιβή από τους εργαζομένους ως αντάλλαγμα της πρόσληψής τους σε έμμεσο εργοδότη ή, σε περίπτωση που συνάπτουν σύμβαση εργασίας ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον έμμεσο εργοδότη, μετά την εκτέλεση εργασίας στον εν λόγω έμμεσο εργοδότη.
Παράλληλα επισημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση του διαλόγου με σκοπό:
α) να βελτιωθεί η πρόσβαση των προσωρινά απασχολουμένων στην κατάρτιση και στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης, ακόμη και κατά τις περιόδους μεταξύ των τοποθετήσεων, προκειμένου να προαχθεί η σταδιοδρομία και η απασχολησιμότητά τους,
β) να βελτιωθεί η πρόσβαση των προσωρινά απασχολουμένων στην κατάρτιση που παρέχεται στους εργαζομένους του έμμεσου εργοδότη.
Τέλος προβλέπει τη θέσπιση συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των ενοικιαζόμενων εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στείλτε μας κείμενα στο noikiasmenoi.ergazomenoi@gmail.com για ό,τι θέλετε να συζητηθεί, να μάθετε, να προσφέρετε ενημέρωση για θέματα που μας αφορούν. Ανεβάστε τα δικά σας σχόλια σε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να σχολιάσετε, κάνοντας κλικ στη λέξη “σχόλια” ή “ανάρτηση σχολίου” στο τέλος του κειμένου. Δείτε με τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν σε κείμενο, άλλα σχόλια. Βοηθήστε μας με κείμενά σας να καταγράψουμε τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όπου δουλεύουν νοικιασμένοι εργαζόμενοι (π.χ. εταιρία, τομέα, διεύθυνση, αριθμό εργαζόμενων νοικιασμένων και μη, κτλ).